رقم زد آسمان

 

وقتی آسمان به دنیا می آمد

یک مشت دزدیده شده از رویا ها

یک مشت رویا از ذهن خالی

یک ذهن خالی  از باورها

یک باور پر بار ازکتاب افسانه های اساطیر

برداشت

  سرنوشت ها را رقم زد 

 

/ 0 نظر / 18 بازدید