sol - la - si - do

http://negarkhaneh.ir/~DIAMOND/PicDetail-109147/

 گیتارم ونوایش

بومم و رنگهایش

خاک رسم و مغارم

 دوربینم

همه مرا میخوانند

در اعتراض

چه هم همه ای

باید بی درنگی برخیزم

هیچ معجزه ای در کار نیست

معجزه در روحم گم شده

باید روحم را دریابم 

با رنگ و قلمم نقش بالی  می کشم

بر بوم  اندیشه ام

اری می کشم

دلم برای اوج هایم تنگ شده

دلم هوای پریدن های سرمستانه کرده

بی صبرم

شاید باید بال و پر گیرم

تنها دلبستگی هایم مرا میخانند

برای اغازی نو

مرا میخوانند

 

/ 3 نظر / 23 بازدید
یاسر

چه زیبا